Artikel 1: Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dutch Solar Energy : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dutch Solar Energy Group, dan wel een van haar groepsmaatschappijen waarmee een overeenkomst is afgesloten, dan wel bij wie een offerte is opgevraagd;
  b. Consument: natuurlijk persoon die producten en/of diensten van Dutch Solar Energy koopt voor privégebruik. Niet-consument: rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen consument is;
  c. Wederpartij: ieder natuurlijk – of rechtspersoon die producten en/of diensten afneemt van Dutch Solar Energy.
  d. Diensten: de door of namens Dutch Solar Energy, al dan niet met betrekking tot producten, te verlenen service en ondersteuning, waaronder installaties, en onderhoud;
  e. Leaseovereenkomst: De overeenkomst tussen Dutch Solar Energy en Wederpartij, waarin de afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot de lease en installatie van het product.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, installatiewerkzaamheden en overeenkomsten met Dutch Solar Energy .

1.3 Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.4 In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.5 Indien in een overeenkomst meerdere personen als Wederpartij van Dutch Solar Energy worden aangemerkt, zijn deze allen hoofdelijk gehouden tot nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit die overeenkomst.

1.6 Dutch Solar Energy is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen onder de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Indien Dutch Solar Energy haar rechten en/of verplichtingen overdraagt aan een derde zal Dutch Solar Energy Wederpartij van deze overdracht binnen 7 dagen na de overdracht informeren onder mededeling van de gegevens van de nieuwe partij die voor Dutch Solar Energy in de plaats treedt.

Artikel 2 Overeenkomst en levering
2.1 Alle aanbiedingen van Dutch Solar Energy zijn vrijblijvend en tussentijds uitverkocht voorbehouden.

2.2 Een offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3 Iedere bestelling van producten en/of diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de Wederpartij om de producten en/of diensten met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden af te nemen. Dutch Solar Energy aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat zij de bestelling bevestigt.

2.4 Door Dutch Solar Energy genoemde (leverings-)termijnen zijn indicatief. Opgegeven (leverings-)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Dutch Solar Energy in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.

2.5 Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Dutch Solar Energy garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding

Artikel 3 Prijs, betaling en niet-nakoming
3.1 De Wederpartij is de prijs verschuldigd die in de overeenkomst is vastgelegd. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Dutch Solar Energy worden gecorrigeerd.

3.2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Dutch Solar Energy aan te geven wijze. Dutch Solar Energy is gerechtigd om periodiek te factureren.

3.3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.4. Dutch Solar Energy heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Dutch Solar Energy kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Dutch Solar Energy kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
3.5. De Wederpartij is alleen gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Dutch Solar Energy verschuldigde indien Dutch Solar Energy hiertegen geen bezwaar heeft.
3.6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW (geen consument of daarmee gelijk te stellen rechtspersoon), is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

3.7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Deze bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud
4.1 De eigendom van alle door Dutch Solar Energy aan Wederpartij geleverde producten blijft bij Dutch Solar Energy, zolang Wederpartij niet aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Dutch Solar Energy heeft voldaan en gaat pas dan over op Wederpartij, wanneer Wederpartij al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Dutch Solar Energy is nagekomen.

4.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de Wederpartij is overgegaan mag deze de producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de producten verlenen.

4.3 De Wederpartij verplicht zich om, zolang de eigendom van het geleverde product aan Dutch Solar Energy toebehoort, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard of indien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, hiervan Dutch Solar Energy onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen, dat het product eigendom is van Dutch Solar Energy .

4.4 De Wederpartij verplicht zich om, zolang de eigendom van het geleverde product aan Dutch Solar Energy toebehoort, Dutch Solar Energy in te lichten indien hij tot verkoop van de (on)roerende zaak overgaat, waarop het geleverde product zich bevindt. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat het product eigendom is van Dutch Solar Energy .

4.5 De Wederpartij is verplicht de producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Dutch Solar Energy te bewaren.

4.6 Als de Wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Dutch Solar Energy gerechtigd gebruik te maken van haar eigendomsvoorbehoud en de producten terug te halen. Wederpartij dient Dutch Solar Energy tot het terughalen in de gelegenheid te stellen. De kosten van demontage zijn voor rekening van de Wederpartij.

4.7 De voorgaande bepalingen gelden niet in het geval van een leaseovereenkomst met pandrecht.

Artikel 5 Installatie en overige diensten
5.1. Voor de installatie van de producten zal Dutch Solar Energy gebruik kunnen maken van de diensten van een deskundig installatiebedrijf.

5.2 De Wederpartij is jegens Dutch Solar Energy verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product c.q. de juiste werking van het product in gemonteerde staat.

5.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Wederpartij in het geval van het verrichten van diensten door Dutch Solar Energy in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

 1. a) het personeel van Dutch Solar Energy c.q. de door haar ingeschakelde derde, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan blijven verrichten gedurende de normale werkuren en zonodig, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Wederpartij heeft medegedeeld;
  b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
  c) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage:
  d) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
  e) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst;
  f) voor zover van toepassing zorgt Wederpartij ervoor dat Dutch Solar Energy tijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde goedkeuringen,vergunningen, en gegevens.

5.4 De Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Dutch Solar Energy of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Dutch Solar Energy geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid dreigt te ontstaan dient de Wederpartij Dutch Solar Energy hiervan tijdig in kennis te stellen.

5.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Wederpartij.

5.6 Wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door Wederpartij verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door Wederpartij ter beschikking worden gesteld; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

5.7 Dutch Solar Energy spant zich in om diensten tijdig uit te laten voeren. Dutch Solar Energy is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te laten voeren.

5.8 Mocht tijdens het proces van montage en aansluiting blijken dat de staat van het dak of een deel daarvan dusdanig is dat plaatsing uit veiligheidsoverwegingen niet verantwoord is, dan heeft Dutch Solar Energy het recht om de plaatsing van het product op te schorten totdat het dak of het betreffende dakdeel door de Wederpartij zodanig is hersteld, dat plaatsing alsnog kan plaatsvinden. Dutch Solar Energy is in dat geval gerechtigd de door haar gemaakte kosten voor geplande installatie bij de Wederpartij in rekening te brengen.

5.9. Indien er sprake is van meerwerk is Dutch Solar Energy gerechtigd om dit bij de Wederpartij in rekening te brengen. Meerwerk zal zo vroeg mogelijk door Dutch Solar Energy aan Wederpartij schriftelijk worden medegedeeld. De Wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij tijdig schriftelijk bezwaar wordt gemaakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk.

Artikel 6 Aanvaarding
6.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dutch Solar Energy zo spoedig mogelijk nadat de gebreken zijn geconstateerd.

6.2 Op voorwaarde dat de Wederpartij heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft Dutch Solar Energy de keus:
a. hetzij de niet-deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe producten;
b. hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren;
c. hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren;
d. hetzij de Wederpartij korting op de prijs te verlenen.
Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is Dutch Solar Energy met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van consumenten met betrekking tot gebreken aan producten onverlet.

Artikel 7 Leaseovereenkomsten
7.1 Indien er sprake is van een leaseovereenkomst is in aanvulling op de overige bepalingen dit artikel van toepassing. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid prevaleren de overige bepalingen.

7.2 In alle gevallen waarin:

 1. a) de Wederpartij een verplichting uit hoofde van de leaseovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en niet voldoet aan een schriftelijke ingebrekestelling waarin de Wederpartij een termijn van 14 dagen wordt gesteld om alsnog tot nakoming van die verplichting over te gaan; of
  b) Wederpartij is overleden en Dutch Solar Energy gegronde reden heeft om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zullen worden nagekomen; of
  c) Wederpartij in staat van faillissement is komen te verkeren, aan haar surseance van betaling is verleend of ten aanzien van Wederpartij de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard; of
  d) het gekochte verloren mocht gaan, door welke oorzaak ook, diefstal en verduistering daaronder begrepen;

is Dutch Solar Energy gerechtigd het uit deze overeenkomst verschuldigde terstond en in zijn geheel op te eisen en het systeem te verwijderen. Door verwijdering van het systeem wordt de overeenkomst tussentijds ontbonden. Bij tussentijdse ontbinding is Wederpartij aan Dutch Solar Energy een bedrag verschuldigd gelijk aan het bedrag dat Wederpartij nog aan Dutch Solar Energy verschuldigd was op het moment dat de overeenkomst nog niet ontbonden was. Indien het systeem wordt verwijderd zal de waarde daarvan door Dutch Solar Energy worden vastgesteld. De vastgestelde waarde wordt in mindering gebracht op het door Wederpartij verschuldigde bedrag; een eventueel overschot zal aan Wederpartij worden uitbetaald. Verwijdering van het systeem geschiedt voor rekening van Wederpartij. Bij verwijdering van het systeem is Dutch Solar Energy niet gehouden de voor het systeem aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

7.3. Bij tussentijdse beëindiging heeft Wederpartij geen recht op terugbetaling van de reeds aan Dutch Solar Energy uit hoofde van de lease overeenkomst betaalde bedragen.

7.4 Indien Wederpartij voornemens is te verhuizen gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst, verplicht hij zich om Dutch Solar Energy hierover te informeren. In dat geval zullen partijen in overleg treden over voortzetting, overname of beëindiging van de overeenkomst.

7.5 Voor leaseovereenkomsten met pandrecht gelden de voorgaande bepalingen met uitzondering van de regeling met betrekking tot verwijdering van het systeem. In dat geval zal het pandrecht conform de bepalingen in de overeenkomst worden geëxecuteerd.

Artikel 8 Garanties
8.1 Dutch Solar Energy garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten gedurende zes maanden na aflevering geen gebreken vertonen en dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers afgegeven specificaties. Door leveranciers aan Dutch Solar Energy gegeven garanties voor producten zullen steeds aan Wederpartij worden overgedragen. Indien het product of de geleverde dienst binnen deze garantietermijn een gebrek vertoont, zal Dutch Solar Energy of haar leverancier het gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keuze het product vervangen. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van consumenten niet aan.

8.2 Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Dutch Solar Energy is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het aangebracht hebben van veranderingen aan het product – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Dutch Solar Energy zijn verricht.

8.3 Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Wederpartij.

8.4. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie:
a. dient Wederpartij zich te onthouden van de volgende handelingen:

– het systeem te de-installeren, te verwijderen of anderszins buiten gebruik te stellen, te wijzigen, aan te passen of te repareren of de verbinding met de elektrische binneninstallatie en/of internet te verbreken, beperken of anderszins te blokkeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Solar Energy ;

– de ruimte waar de omvormer van het systeem is geplaatst, bloot te stellen aan stelselmatig hoge temperaturen, grote temperatuurschommelingen of een hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld door het plaatsen van een wasdroger);
– werkzaamheden uit te voeren of activiteiten te ondernemen die de werking van het systeem kunnen beperken of het systeem kunnen beschadigen

 1. Wederpartij dient:

– Dutch Solar Energy zo snel mogelijk na het ontdekken van schade of (ver)storing of gebrek aan het systeem, het pand of de internetverbinding (in het laatste geval, behalve in het geval dat een meter met een mobiele netwerkverbinding is geplaatst) te informeren over de schade of (ver)storing of gebrek;

– zorg te dragen dat de zonnepanelen vrij blijven van vuil en schaduw. Indien er omstandigheden zijn die de werking van het systeem kunnen beperken (zoals schaduwvorming door bomen of bouwwerken), is Wederpartij zelf verantwoordelijk om – binnen de wettelijke kaders – maatregelen nemen deze weg te nemen;

– volledige medewerking te verlenen aan de werkzaamheden die Dutch Solar Energy aan het systeem dient uit te voeren;

– zorg te dragen dat het pand voldoet aan alle wettelijke en andere verplichtingen die nodig zijn voor het plaatsen, geplaatst houden en in werking hebben van het systeem gedurende de looptijd van de garantie.

8.5. Het al of niet tijdelijk niet goed functioneren van het systeem levert geen reden op tot vermindering of opschorting van de uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen.

Artikel 9 Intellectuele eigendom
9.1 De Wederpartij erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op alle geleverde producten – waaronder ook ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten – berusten bij Dutch Solar Energy, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Het is Wederpartij niet toegestaan deze producten te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Dutch Solar Energy is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag van de door Wederpartij aan Dutch Solar Energy voor het product of de dienst betaalde prijs.

10.2 Dutch Solar Energy aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens Wederpartij voor:
a. schade door een gebrek of tekortkoming aan producten en/of diensten die door Dutch Solar Energy binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld;
b. indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst;
c. schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Dutch Solar Energy op te volgen;
d. schade die is veroorzaakt doordat Dutch Solar Energy gebruik heeft gemaakt van door de Wederpartij gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de Wederpartij.

10.3 De Wederpartij vrijwaart Dutch Solar Energy tegen eventuele aanspraken van derden, verbandhoudende met het installeren van de apparatuur, werking en aanwezigheid van de apparatuur.

10.4. Wederpartij dient zich ervan bewust te zijn dat de jaarlijkse besparing van het door Dutch Solar Energy geleverde systeem mede afhangt van:

– klimatologische omstandigheden in enig jaar (bijv. hoeveelheid zonneschijn, wintertemperaturen);

– eventuele wijzigingen in zijn gas- en/of stroomafnamegedrag;

– eventuele wijzigingen in gas- en/of stroomprijzen;

– eventuele wijzigingen in belasting- en regelgeving.
10.5. Dutch Solar Energy sluit eventuele aansprakelijkheid voor de in lid 4 genoemde factoren nadrukkelijk uit voor de door haar geleverde systemen.

Artikel 11: Overmacht

11.1. Dutch Solar Energy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, waarop Dutch Solar Energy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dutch Solar Energy niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
11.3 Dutch Solar Energy kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
11.4. Voor zoveel Dutch Solar Energy ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Dutch Solar Energy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Ten aanzien van geschillen is de rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Breda bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen een consument en Dutch Solar Energy is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de consument mede bevoegd.